REGULAMINY I POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMINY I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Regulamin uczestnictwa w kursach grupowych organizowanych przez firmę Dwa Fafle – szkolenie psów

Zakup kursu
1. Organizatorem kursu jest firma Dwa Fafle – Ewa Kalińska (Organizator) z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ul. Bolka i Lolka 42, NIP: 1181926338, REGON: 380063894.
2. Uczestnik kursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień. Zakup uczestnictwa w kursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
3. Płatność za kurs należy uregulować przelewem na rachunek bankowy
Dwa Fafle – Ewa Kalińska Nr. konta: 25 1140 2004 0000 3302 7762 8704
Tytuł przelewu: Opłata za szkolenie psa – “Imię psa”
Płatność za kurs można również uregulować gotówką na pierwszych zajęciach.
4. Przyjęcie do grupy na kurs weryfikuje i decyduje o nim Organizator.
5. Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy zgłosić mailowo na adres e-mail: ewa@2fafle.pl lub kasia@2fafle.pl lub telefonicznie nie później niż 5 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Uczestnikowi, który 5 dni przed datą rozpoczęcia kursu zgłosił mailowo rezygnację z kursu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
6. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
7. Uczestnik kursu wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji z kursu później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia kursu lub nie wzięcia udziału w kursie, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – opłaty za kurs.
8. Uiszczenie opłaty za kurs daje uczestnikowi prawo do udziału w kursie oraz otrzymaniu niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej zgodnie z zakresem kursu.
9. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych kursów. O zmianie poinformuje uczestników w terminie 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
10. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych kursów w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o czym poinformuje uczestników z minimum godzinnym wyprzedzeniem. Jeśli zaproponowany uczestnikowi inny termin szkolenia nie odpowiada, uiszczona przez niego opłata zostaje zwrócona.
11. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania kursu, jeżeli na dany termin zgłosi się zbyt mała liczba uczestników.

Prawa i obowiązki uczestników kursu
1. Pies uczestniczący w zajęciach musi być zdrowy oraz posiadać aktualne szczepienia.
2. Suki w czasie cieczki nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych.
3. Pies jest wprowadzany na teren szkolenia na smyczy.
4. W trakcie zajęć pies powinien zawsze być na smyczy. Uczestnicy nie podchodzą do innych uczestników kursu i nie puszczają psów luzem chyba, że Organizator wyrazi na to wyraźną zgodę.
5. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia – Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego).
6. W trakcie szkolenia nie są stosowane metody takie jak krzyczenie, bicie, szarpanie, używanie kolczatki, dławika czy obroży elektrycznej itp. Uczestnik stosujący przemoc wobec psa nie będzie mógł kontynuować kursu.
7. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do przestrzegania zasad pracy przekazywanych przez trenera prowadzącego zajęcia.
8. Uczestnik kursu jest zobowiązany do sprzątania nieczystości po swoim psie.
9. W kursie uczestniczyć może kilka osób mieszkających z psem. Podczas szkolenia danego dnia jest wyznaczana tylko jedna osoba, która pracuje z psem. Reszta uczestników pełni rolę obserwatorów. Uczestnicy szkolenia odpowiadają za przyprowadzone osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
10. Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach min. 24h przed ich rozpoczęciem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszone nieobecności można odrobić po uzgodnieniu terminu z trenerem. Niezgłoszona odpowiednio wcześnie nieobecność podczas zajęć skutkuje brakiem możliwości ich odrobienia.
11. Przewodnikiem psa, czyli osobą aktywnie uczestniczącą w szkoleniu mogą być osoby pełnoletnie, a także dzieci powyżej 14 roku życia pod warunkiem obecności na zajęciach rodzica lub opiekuna, lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
12. Uczestnik jest zobowiązany do prowadzenia szkoleń w domu według zaleceń trenera przekazywanych podczas zajęć i w podsumowaniach wysyłanych drogą mailową po każdym spotkaniu. W przypadku braku pracy samodzielnej i nie stosowania się do zaleceń trenera efekty szkolenia mogą być znikome.
13. Uczestnik jest świadomy tego, że udział w kursie grupowym nie daje gwarancji rozwiązania wszystkich problemów behawioralnych psa, takich jak np. lękliwość, agresja wobec ludzi/ zwierząt, problemy separacyjne itp. Uczestnik rozumie również, że kurs grupowy nie ma charakteru spotkań socjalizacyjnych.

Regulamin zajęć z tropienia użytkowego organizowanego przez firmę Dwa Fafle – Ewa Kalińska

W zajęciach uczestniczą psy zaszczepione przeciwko wściekliźnie i zabezpieczone przeciwko pasożytom. Opiekun psa, poproszony przez instruktora, powinien być w stanie okazać książeczkę zdrowia psa.
Opiekun oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i behawioralnych do tego aby pies brał udział w zajęciach.
Pies w czasie zajęć przebywa w aucie. Poza autem pies jest cały czas na smyczy pod pełną kontrolą opiekuna.
Zajęcia mogą być przełożone na inny termin w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych lub wypadków losowych.
Opiekun odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa.
Uczestnik odpowiada za bezpieczeństwo własne i własnego psa.
W trakcie szkolenia nie są stosowane metody takie jak bicie, szarpanie, krzyczenie, używanie kolczatki, dławika czy obroży elektrycznej itp. Uczestnik stosujący przemoc wobec psa nie będzie mógł kontynuować kursu.

Ochrona danych osobowych
Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem.